Använda Unified

För användaren

unified

Ditt Unifiedkonto

unified

Chat & notifieringar

Se alla 8 artiklar
unified

Stör ej

unified

Kontaktbok

Se alla 9 artiklar
unified

Grupper

unified

Samtalshistorik

unified

Ljud & headset i softphone

unified

Ringa & koppla samtal

Se alla 9 artiklar
unified

Samtalsregler i Unified

unified

Mer om samtalshantering